Ghiladi advokater kan hjælpe dig med følgende emner inden for udlændingeret:

Asyl

Du kan opnå asyl i Danmark, hvis du på grund af din race, religion, nationalitet, tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller politiske anskuelser frygter forfølgelse i dit hjemland. Herudover kan du blive meddelt asyl, hvis du i dit hjemland risikerer at blive udsat for overgreb i form af dødsstraf, tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

 

Når Udlændingestyrelsen har meddelt dig afslag på asyl, kommer din sag i Flygtningenævnet. Under behandling af din sag i Flygtningenævnet har du ret til at vælge en advokat.

 

Flygtningenævnets afgørelse er endelig. Det er derfor vigtigt, at du vælger en advokat, der er ekspert på området.

 

Ghiladi Advokater er eksperter inden for udlændingeret og har indgående kendskab til både Udlændingestyrelsens og Flygtningenævnets praksis.

Vi tager hånd om din sag fra start til slut og er sidder klar til at rådgive dig.

 

Kontakt os på: Link

Inddragelse eller nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse

Din opholdstilladelse i Danmark kan blive inddraget eller nægtet forlænget, hvis Udlændingestyrelsen vurderer, at grundlaget for din opholdstilladelse ikke længere er til stede eller har været urigtige. Hvis du er flygtning i Danmark, betyder dette, at din opholdstilladelse kan blive inddraget eller nægtet forlænget, hvis forholdene i dit hjemland har ændret sig på en sådan måde, at du ved en tilbagevenden til dit hjemland ikke længere risikere forfølgelse eller overgreb.

 

Når Udlændingestyrelsen har inddraget din opholdstilladelse eller har nægtet at forlænge din opholdstilladelse, kommer din sag i Flygtningenævnet.

Under behandling af sagen i Flygtningenævnet har du ret til at vælge en advokat.

 

Flygtningenævnets afgørelse er endelig. Det er derfor vigtigt, at du vælger en advokat, der er ekspert på området.

 

Ghiladi Advokater er eksperter inden for udlændingeret og har indgående kendskab til både Udlændingestyrelsens og Flygtningenævnets praksis.

 

Er du i tvivl om din retsstilling, når du har fået inddraget din opholdstilladelse eller Udlændingestyrelsen har inddraget din opholdstilladelse, så kontakt os.

Vi tager hånd om din sag fra start til slut og er sidder klar til at rådgive dig.

 

Kontakt os på: Link

Bortfald af opholdstilladelse

Din opholdstilladelse kan bortfalde, hvis du opgiver din bopæl i Danmark. Herudover kan din opholdstilladelse bortfalde, hvis du opholder dig udenfor Danmark i mere end 6 på hinanden følgende måneder. Har du haft lovligt ophold i Danmark i mere end 2 år, bortfalder din opholdstilladelse, hvis du har opholdt dig uden for Danmark i mere end 12 på hinanden følgende måneder.

Hvis du er flygtninge, er det desuden en betingelse, at du har taget frivilligt ophold i dit hjemland eller har opnået beskyttelse i et tredje land.

 

Din opholdstilladelse kan også bortfalde, hvis Udlændingestyrelsen vurderer, hvis der grunde til at antage at du har opholdt dig uden for Danmark og under opholdet har udført aktiviteter, som kan udgøre en fare for statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller den offentlige orden.

Befinder du dig i uden for Danmark og er i tvivl om din retsstilling.

 

Når Udlændingestyrelsen har vurderet, at din opholdstilladelse er bortfaldet, kommer din sag i Flygtningenævnet.

Under behandling af sagen i Flygtningenævnet har du ret til at vælge en advokat.

 

Flygtningenævnets afgørelse er endelig. Det er derfor vigtigt, at du vælger en advokat, der er ekspert på området.

 

Ghiladi Advokater er eksperter inden for udlændingeret og har indgående kendskab til både Udlændingestyrelsens og Flygtningenævnets praksis.

 

Er du i tvivl om din retsstilling, når Udlændingestyrelsen har meddelt, at din opholdstilladelse er bortfaldet, så kontakt os.

Vi tager hånd om din sag fra start til slut og sidder klar til at rådgive dig.

 

Kontakt os på:Link

Ændring af status

Hvis Udlændingestyrelsen har meddelt dig opholdstilladelse efter Udlændingeloven § 7, stk. 3 (midlertidig beskyttelsesstatus), men du mener at være omfatter af Udlændingeloven § 7, stk. 1 (konventionsstatus) eller Udlændingeloven § 7, stk. 2 (beskyttelsesstatus), har du ret til at klage til Flygtningenævnet.

 

Hvis du mener, at Udlændingestyrelsen har meddelt dig opholdstilladelse efter en forkert bestemmelse i udlændingeloven, kan du kontakte Ghiladi Advokater og få din sag vurderet.

 

Ghiladi Advokater er eksperter inden for udlændingeret og har indgående kendskab til både Udlændingestyrelsens og Flygtningenævnets praksis.

 

Vi tager hånd om din sag fra start til slut og sidder klar til at rådgive dig.

 

Kontakt os på:Link

§49 a-sager

Har du begået kriminalitet, efter du er blevet meddelt opholdstilladelse som flygtninge, kan du ved dom efter udlændingelovens regler blive udvist af Danmark. Udlændingestyrelsen tager i sådanne tilfælde stilling til om en udsendelse til dit hjemland vil være i strid med udlændingeloven, herunder om du ved en udsendelse til dit hjemland risikerer forfølgelse eller overgreb.

Udlændingestyrelsen afgørelse kan indbringes for Flygtningenævnet.

 

Ghiladi Advokater er eksperter inden for udlændingeret og strafferet. Vi har også indgående kendskab til både Udlændingestyrelsens og Flygtningenævnets praksis.

Er du i tvivl om din retsstilling, kan du allerede under din strafsag kontakte os.

Vi tager hånd om din sag fra start til slut og sidder klar til at rådgive dig.

 

Kontakt os på:Link

Familiesammenføring

Ægtefællesammenføring

Reglerne om ægtefællesammenføring er uoverskuelige og svært at forstå.

Følgende grundlæggende betingelser skal være opfyldt:

 • Både den herboende ægtefælle og ansøgeren skal være 24 år gammel og har indgået et retsgyldigt ægteskab eller har haft fast samliv af længere varighed.
 • Den herboende person har dansk indfødsret, har statsborgerskab i et af de andre nordiske lande, er blevet meddelt asyl i Danmark, har haft midlertidig beskyttelsesstatus i mere end de sidste tre år, eller har haft tidsubegrænset opholdstilladelse her i landet i mere end de sidste tre år
 • Den herboende ægtefælle har selvstændig bolig af rimelig størrelse, som ikke ligger i et boligområde, som er omfattet af boligkravslisten.

Herudover skal blandt andet følgende betingelser være opfyldt:

 • Ægtefællerne skal underskrive en integrationserklæring.
 • Den herboende ægtefælle skal have bestået Prøve i Dansk 3 og følgende betingelser skal være opfyldt:
  • Den herboende ægtefælle har arbejdet i Danmark i 5 år.
  • Den herboende ægtefælle har en været under uddannelse i mindst 6 år, heraf 1 år udover folkeskolen eller 10. klasse.
  • Ansøgeren har bestået t Prøve i Dansk 1 eller en tilsvarende danskprøve eller en engelskprøve på B1-niveau eller en tilsvarende engelskprøve.
  • Ansøgeren har arbejdet i 3 år ud af de seneste 5 år.
  • Ansøgeren har en af mindst 1 års varighed, svarende til et år af en dansk videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse.
 • Besøgskrav: Den ansøgende ægtefælle skal have haft mindst et lovligt besøg.
 • Overførte betingelser: Disse betingelser gælder ikke danske statsborger, nordiske statsborgere eller flygtninge.
 • Økonomisk sikkerhedsstillelse: Den herboende ægtefælle skal stille en sikkerhed for 100.000 kr.
 • Ansøgeren skal bestå en danskprøve på A1-niveau inden for 6 måneder og en danskprøve på A2-niveau inden for 9 måneder.

Ved indgivelse af en ansøgning om ægtefællesammenføring, skal der indbetales et gebyr på 6.700 kr.

Børnesammenføring

Der er mulighed for at søge om familiesammenføring, hvis ansøgeren er et barn under 15 år og har en herboende forælder.  Der stilles en række af krav til både barnet og den herboende forælder.

I særlige til fælde kan der søges om familiesammenføring, hvis ansøgeren er fyldt 15 år, men er under 18 år på ansøgningstidspunktet. Der stilles en række af krav til boede barnet og den herboende forælder.

Ved indgivelse af en ansøgning om ægtefællesammenføring, skal der indbetales et gebyr på 6.380 kr.

Kontakt Ghiladi Advokater, hvis du har brug for hjælp til din ansøgning om familiesammenføring, eller hvis du behov for at få vurderet, om du opfylder betingelserne for familiesammenføring.

Kontakt os på:Link

Statsborgerskab

For at få dansk statsborgerskab skal man opfylde en række af betingelser.

 • Afgivelse af en erklæring om troskab og loyalitet over for Danmark
 • Tidsubegrænset opholdstilladelse og fast bopæl i Danmark.
 • Ophold i Danmark i en længere årrække.
 • Ikke har begået visse typer af kriminalitet.
 • Har ikke forfalden gæld til det offentlige.
 • Er selvforsørgende.
 • Kan dokumentere sine danskkundskaber ved at have bestået en danskprøve.
 • Har bestået indfødsretstesten.
 • Deltagelse i en kommunal grundlovsceremoni.

Der kan være mulighed for at søge om dispensation for nogle af betingelserne.

For statsløse personer mellem 18-21 år gælder der nogle særlige regler.

Ved indgivelse af en ansøgning om dansk statsborgerskab, skal der indbetales et gebyr på 3.800 kr.

Kontakt Ghiladi Advokater, hvis du har brug for hjælp til din ansøgning om dansk statsborgerskab.

Kontakt os på:Link